Program kształcenia dla studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Podręczniki
 • S. Szczeniowski: „Fizyka doświadczalna”
 • H. Szydłowski: „Pracownia fizyczna”
 • A. Wróblewski, J. Zakrzewski: „Wstęp do fizyki”
 • B. Jaworski, A. Dietłaf, L. Miłkowska: „Kurs fizyki”
 • R. Resnick, D. Halliday: „Fizyka”
 • M. Skorko: „Fizyka”
Program szczegółowy
 • Wielkości fizyczne i ich podział. Układ SI. Podstawowe wiadomości o wektorach.
 • Kinematyka. Opis ruchu i jego podział.
 • Prędkość liniowa, przyspieszenie liniowe, prędkość kątowa i przyspieszenie kątowe.
 • Ruch krzywoliniowy. Ruch po okręgu.
 • Dynamika punktu materialnego.
 • Zasady dynamiki Newtona. Bezwładność ciał. Siły bezwładności.
 • Inercjalne układy odniesienia.
 • Praca, moc, energia. Siły zachowawcze i niezachowawcze.
 • Moment siły, moment pędu.
 • Podstawy szczególnej teorii względności.
 • Czasoprzestrzeń. Transformacja Lorentza i Galileusza.
 • Kinematyka i dynamika bryły sztywnej. Moment bezwładności.
 • Prawo powszechnego ciążenia. Pole grawitacyjne. Prawa Keplera.
 • Opis ruchu drgającego.
 • Drgania harmoniczne, wymuszone, tłumione.
 • Zjawisko rezonansu.
 • Fale sprężyste. Równanie fali. Fale poprzeczne i podłużne.
 • Zjawisko Dopplera.
 • Interferencja fal sprężystych. Rozchodzenie się fal. Zasada Huyghensa-Fresnela.
 • Akustyka. Szybkość rozchodzenia się dźwięku.
 • Odbicie, załamanie, pochłanianie fal głosowych.
 • Pole akustyczne i jego pomiar.
 • Fizyka cząsteczkowa. Podstawy molekularno-kinetycznej budowy ciał.
 • Równanie stanu gazu doskonałego. Gazy rzeczywiste.
 • Właściwości cząsteczkowe cieczy.
 • Zjawiska transportu i unoszenie.
 • Termodynamika. Pierwsza zasada termodynamiki.
 • Przemiany termodynamiczne gazu doskonałego.
 • Druga zasada termodynamiki. Maszyny cieplne.
 • Elektryczność i magnetyzm.
 • Fale elektromagnetyczne.
 • Kwantowa natura materii i energii.
 • Elementy mechaniki kwantowej.
 • Elementy fizyki jądrowej.
 • Promieniotwórczość naturalna i sztuczna.

Materiały dydaktyczne z fizyki

Wykłady z fizyki

Labolatoria

 

Zadania 1 – kinematyka ruchu postępowego i obrotowego

Zadania 2 – dynamika ruchu postępowego i obrotowego

Zadania 3 – drgania i zjawiska falowe