Zadanie 1

Rybak zgubił koło ratunkowe na środku rzeki w momencie, gdy znajdował się naprzeciw przystani A. Następnie rybak skierował łódź prostopadle do brzegu rzeki i po t = 10 min dopłynął do brzegu i dopiero wówczas zauważył brak koła. Natychmiast zawrócił (znów skierował łódź prostopadle do brzegu), dopłynął do koła i wyłowił je naprzeciw punktu B, odległego o s = 1600 m od A w dół rzeki (licząc wzdłuż biegu rzeki). Obliczyć prędkość rzeki.

Zadanie 2

Przy bezwietrznej pogodzie krople deszczu spadają prostopadle na ziemię ruchem jednostajnym. W celu zmierzenia ich prędkości obserwowano ślady, jakie tworzą w postaci ukośnych linii na bocznej szybie poruszającego się  samochodu. Stwierdzono, że przy prędkości samochodu v = 30 km/h, ślady tworzą kąt a=30° z pionem. Obliczyć prędkość vkkropel deszczu.

Zadanie 3

Mężczyzna przeprawia się za pomocą kajaka na drugi brzeg rzeki, której szerokość wynosi d = 60 m. O jaki odcinek x prąd rzeki zniesie kajak, jeżeli porusza się on ze stałą prędkością względem wody równą vk= 3 m/s prostopadłą do kierunku prądu rzeki vp = 2 m/s. Jak powinien mężczyzna skierować kajak, aby dotrzeć do przeciwległego brzegu dokładnie na wprost miejsca startu (wiosłując z taką samą siłą jak poprzednio). Wyznaczyć czasy przeprawy w obu przypadkach.

Zadanie 4

Platforma o szerokości d = 3 m toczy się z prędkością v1 = 24 km/h między dwoma peronami. W punkcie O peronu na platformę wbiega człowiek i porusza się po platformie w kierunku prostopadłym do jej ruchu z prędkością v= 3 km/h. Oblicz czas przejścia przez platformę z jednego peronu na drugi. W jakiej odległości od punktu A, leżącego naprzeciw punktu O na drugim peronie, wybiegnie człowiek? Obliczyć prędkość v3, z jaką człowiek porusza się względem peronu.

Zadanie 5

Rowerzysta jedzie z jednego miasta do drugiego. Połowę drogi przebywa z prędkością 12 km/h. Połowę pozostałego czasu jedzie z prędkością 6 km/h, a następnie do końca drogi idzie pieszo z prędkością 4 km/h. Wyznaczyć średnią prędkość ruchu rowerzysty na całej drodze.

Zadanie 6

Prędkość nurtu rzeki v1 = 4 m/s, zaś prędkość łodzi względem wody v2 = 25 km/h. Oblicz średnią prędkość łodzi, która płynęła tam i z powrotem pomiędzy dwoma mostami.

Zadanie 7

Ciało spadające swobodnie ma w punkcie A prędkość vA = 40 cm/s, a w punkcie B prędkość v= 250 cm/s. Określić odległość AB.

Zadanie 8

Przedmiot rzucono w dół z wysokości H, z prędkością początkową v0. Przedmiot porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Napisać równanie zależności położenia przedmiotu od czasu y = y(t). Zapisać równanie y = y(t) w przypadku, gdy przedmiot rzucono pionowo w górę, z tej samej wysokości, z prędkością początkową v0. Jaki szczególny moment opisuje równanie y = 0? Wyznaczyć czas spadania przedmiotu na ziemię dla v= 100 m/s, H = 1000 m.

Zadanie 9

Chłopiec stojący na wysokiej skrzyni rzucił piłkę w kierunku poziomym z prędkością początkową v0= 10 m/s. Piłka spadła na ziemię w odległości s = 50 m od skrzyni. Obliczyć prędkość piłki, z jaką spadła na ziemię, czas jej lotu i wysokość, z jakiej została rzucona.

Zadanie 10

Zawodnik przebiegł dystans 100 m w czasie t = 10 s. Może on przyspieszać tylko na początkowych 11 m, a potem utrzymuje stałą prędkość. Jakie powinno być jego stałe przyspieszenie, aby poprawić czas swojego biegu?

 

Potrzebujesz korepetycji?

Potrzebujesz rozwiązać zadania na zaliczenie?

Skontaktuj się!

Wyślij zapytanie oraz zestaw zadań do rozwiązania.