Program kształcenia dla studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

 

Podręczniki
 • W. Krysicki, L. Włodarski: ”Analiza matematyczna w zadaniach”
 • R. Grzymkowski: ”Matematyka dla studentów wyższych uczelni technicznych”
Program szczegółowy
 • Elementy teorii mnogości, podstawy logiki.
 • Funkcje jednej zmiennej i ich własności.
 • Ciągi liczbowe. Podstawowe granice ciągów liczbowych. Twierdzenie o 3 ciągach. Ciągi zbieżne, ciągi rozbieżne.
 • Szeregi liczbowe. Kryteria zbieżności szeregów: d’Alemberta, Cauchy’ego, kryterium porównawcze. Twierdzenie Leibnitza.
 • Granica i ciągłość funkcji. Podstawowe granice funkcji. Warunek ciągłości funkcji.
 • Pochodna i różniczka funkcji. Obliczanie pochodnych funkcji.
 • Zastosowanie pochodnych do różnych obliczeń.
 • Twierdzenie Rolle’a i Lagrange’a
 • Pochodne i różniczki wyższych rzędów, monotoniczność i ekstremum funkcji.
 • Ekstremum lokalne funkcji, wklęsłość i wypukłość funkcji, punkt przegięcia.
 • Twierdzenie de l’Hospitala.
 • Asymptoty. Badanie przebiegu zmienności funkcji.
 • Elementy algebry liniowej: macierze, działania na macierzach, wyznaczniki i ich własności, układy równań liniowych.
 • Elementy geometrii analitycznej: iloczyn skalarny, wektorowy i ich własności.
 • Geometria analityczna: płaszczyzna, prosta w przestrzeni.
 • Całka nieoznaczona. Całka oznaczona i jej zastosowania.
 • Zastosowania rachunku całkowego.
 • Funkcje dwu lub wiecej zmiennych.
 • Zastosowania geometryczne rachunku różniczkowego do krzywej płaskiej.
 • Całki podwójne i potrójne.
 • Całki krzywoliniowe i powierzchniowe.
 • Równania różniczkowe zwyczajne rzędu pierwszego o rozdzielonych zmiennych.
 • Równania różniczkowe liniowe rzedu pierwszego i drugiego.
 • Równania różniczkowe liniowe o współczynnikach stałych.
 • Układ równań różniczkowych rzędu pierwszego.
 • Szeregi trygonometryczne.
 • Szeregi Fouriera.
 • Funkcje zmiennej zespolonej.
 • Transformacja Laplace’a.
 • Równania różniczkowe cząstkowe.
 • Równania różniczkowe eliptyczne, paraboliczne i hiperboliczne.
 • Zastosowania równań różniczkowych.
 • Elementy rachunku wariacyjnego.
 • Rachunek tensorowy.
 • Transformacja i szeregi Fouriera.

Materiały dydaktyczne z matematyki